Chow Fun

CF-01. Vegetarian Chow Fun................................................10.50
CF-02. Chicken with Vegetable Chow Fun.............................10.95
CF-03. Beef with Vegetable Chow Fun...................................10.95
CF-04. Beef with Pepper & Black Bean Sauce Chow Fun...10.95
CF-05. B.B.Q Pork with Vegetable Chow Fun........................10.95
CF-06. Shrimp with Vegetable Chow Fun...............................11.50
CF-07. House Special Chow Fun..............................................11.95
back to Menu